Stacks Image 802

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu:
IMPULS – Komplexní program rozvoje a podpory učitelů Středočeského kraje v anglickém jazyce.
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.3.48/01.0001
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje učitelů v obecném i odborném anglickém jazyce vedoucí k získání mezinárodně uznávaného jazykového certifikátu, přípravu jazykových poradců na školách a pozitivně přispívá ke zvýšení kompetence učitelů ve využívání ICT.

Projekt předpokládá dlouhodobou systematickou práci s učiteli, kteří absolvují jazykový výcvik formou blended learningu, tj. kombinací účasti na prezenčních workshopech a absolvováním e-learningových kurzů vytvořených v prostředí Moodle. Dosažený pokrok bude průběžně monitorován prostřednictvím testovacích auditů. V rámci projektu budou také vyškoleni vybraní učitelé AJ, kteří se stanou jazykovými poradci na školách.
Období realizace:
1. dubna 2012 - 30. září 2014
Cílová skupina:
Projekt je určen učitelům základních a středních škol Středočeského kraje. Účastnit se mohou vyučující všech předmětů a aprobací a rovněž vedoucí pracovníci škol.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů ZŠ i SŠ STČ kraje v anglickém jazyce. Cílem je zlepšení jazykových znalostí CS alespoň o 1 úroveň dle SERR pro jazyky. Komplementárním cílem projektu je vyškolení jazykových poradců, kteří budou podporovat systematické jazykové vzdělávání kolegů-učitelů během i po skončení projektu a podpoří tak udržitelnost jazykového vzdělávání na školách.

Sekundárním cílem projektu je podpora profesního rozvoje učitelů ve využívání ICT, neboť učitelé se v rámci elearningových kurzů naučí pracovat s technologií Moodle, kterou mohou využívat i ve výuce. Díky zařazení odborných kurzů (prezentační a vyjednávací dovednosti v AJ) učitelé získají potřebné znalosti pro rozvíjení mezinárodních partnerství a výměn žáků se zahraničními školami.

Nedílnou součástí projektu je i zacílení na zkvalitnění výuky na školách díky zvýšení jazykových kompetencí učitelů, které jim umožní začleňovat prvky AJ i do nejazykových předmětů a podporovat tak rozvoj metody CLIL v českých školách.
Realizované aktivity:
1. zjištění vstupní úrovně znalostí AJ účastníků a průběžné měření jejich pokroku prostřednictvím jazykových auditů

2. tvorba tří e-learningových kurzů angličtiny v prostředí Moodle:
  • 1 kurz všeobecné AJ ve třech úrovních pokročilosti (příprava k mezinárodně uznávané zkoušce)
  • 2 kurzy odborné AJ (Prezentování v AJ a Schůzky a jednání v AJ)

3. vzdělávání učitelů formou blended learningu

4. vyškolení jazykových poradců na školách, tvorba podpůrných metodických materiálů a mentoring poradců

5. podpora učitelů jazykovými poradci - poskytování konzultací a podpora rozvoje mluveného projevu

6. zakončení jazykového vzdělávání učitelů složením mezinárodně uznávané zkoušky

7. vyhodnocení účinnosti vzdělávacího programu a zapracování zpětné vazby od CS
Realizátor:
Channel Crossings s.r.o.
www.chc.cz